جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

نگاهی ویژه به «زن و خانواده» - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نگاهی ویژه به «زن و خانواده»

نگاهی ویژه به «زن و خانواده»


مسائل مربوط به «زن و خانواده» از مهمترین موضوعات ضروری و جدیانسان معاصراست، چنانکه در گذشته همواره مورد دغدغۀ پیشینیان بوده است .دو نگاهو رویکرد افراط و تفریط نسبت به زن و خانواده، باعث فراموشی رسالت اصلی و جایگاهواقعی آن شده است. این دو نگاه هم در دوران کهن و هم در عصر مدرن سخت­ترین ضربات رافرود آورده است.


اگر دیروز زنان از کرامت انسانی و حقوقی طبیعی و الهی شان محرومبودند و به عنوان جاریه و کنیز در معرض معامله قرار می­گرفتند، امروز نیز در گوشه وکنار جهان به شیوه­ها و شگردهای گوناگون به مثابه ابزار و کالاي اقتصادي براي رونقبازار مصرف و تجارت استفاده مي­گردند و متأسفانه فمینیسم و نظامهای حقوقی معاصر ومکتبهاي مدافع حقوق زن نتوانسته­اند دريچه‌اي به سوي کرامت و عزت «زن و خانواده» بهطور شایسته بگشايند.  بلکه به عکس، بی­اهمیتی به نقش اصلی «زن و خانواده» در عرصهتربیت، و نگاه نابجا در شیوۀ شکل­گیری آن، باعث انواع بزهکاریها در جوامع و جرمهایسازمان یافته در جهان شده است.

انواع جرایم محلی و منطقه­ای و نیز ناامنیها وجرمهای سازمان یافتۀ جهانی به نحوی مرتبط با نادیده گرفتن «اهمیت خانواده» وفراموشی نقش آن در تربیت سالم فرزندان فردا است. زیرا معضلات جهانی معلولتباهکاریهای مدیران فاسد جهانی و فساد مدیران معلول جامعۀ فاسد، و جامعۀ فاسد معلولخانواده­های آلوده است.
امروزه خطر و زیان فروپاشی خانواده­ها تهدید اصلی برایبشریت است. و به همین دلیل دلسوزان به انسان همواره این خطر را گوش زدکرده­اند.

زن با آنکه در همۀ نگاهها از ارکان اصلی خانواده است و خانوادهبدون آن چندان مفهومی ندارد، ولی در عصر حاضر تلاش بر زدودن جایگاه و دورکردن آناز نقش اصلی است که نتیجه­ای آن جز بیماری و فروپاشی خانواده چیزی دیگرینیست.

امروزه تبلیغات مسموم دشمنان عدالت و انسانیت علیه دین به هدف نابودیخانواده­ها صورت می­گیرد؛ زیرا دین­ستیزان جهان­خوار دریافته­اند تا زمانی کهخانواده­های سالم و مستحکم و فرزندان استوار و ثابت قدم باشند، نمی­توانند به اهدافشیطانی برسند. و از این رو تلاش استعمار برای متزلزل کردن نهاد خانواده با استفادهاز ابزارهای گوناگون دو چندان شده است. چنانکه همین خطر در کشور ما نیز احساسمی­شود. و دلسوزان جامعه همواره به این خطر اشاره کرده و رسانه­های مبتذل را برایخانواده سهم ملهکی خوانده­اند.