فرم ارسال فایل ستاره چینی

انطباق با فیلد های زیر
نام و نام خانوادگی آپلود فایل موضوع توضیحات
محسن رزاززاده ["value 1"]
z {"recordId":348721946,"name":"asb1.php","path":"ddl_records/348721946/1.0/ddm-fileupload3222"} ["value 2"] z