آرشیو سخنرانی روزانه آیت الله مجتهدی در ماه رمضان

11:51
14:15
13:57
11:15
13:01
13:22
10:29
18:47
14:02
13:23
14:49
13:01