اماکن گردشگری خمینی شهر

05:00
03:55
مسجد آقا علی اکبر مربوط به دوره قاجار...
مسجد جامع خوزان مسجدی است چهار ایوانی...
مسجد جامع فروشان مربوط به دوره قاجار...
مسجد گاردر مربوط به دوره قاجار است و...