اماکن گردشگری خمینی شهر

05:00
03:55
16 عکس
مسجد آقا علی اکبر مربوط به دوره قاجار...
مسجد جامع خوزان مسجدی است چهار ایوانی...
مسجد جامع فروشان مربوط به دوره قاجار...
مسجد گاردر مربوط به دوره قاجار است و...
24 عکس