مساجد تاریخی اصفهان

05:31
20 عکس
05:13
16 عکس
12 عکس
06:00
02:52
04:25
8 عکس
5:23
20 عکس
20 عکس
16 عکس
5:20
05:13
8 عکس
04:31
05:29
16 عکس
16 عکس
12 عکس
05:43
8 عکس
12 عکس
05:20

آب و هوا


اوقات شرعی

05:40:00 اذان صبح
07:02:22 طلوع آفتاب
13:09:38 اذان ظهر
19:17:25 غروب آفتاب
19:33:56 اذان مغرب
اوقات به افق :