مخاطب گرامی اگر مایل هستید سوژه اي را به ما معرفي كنيد كه ارزش مفید داشته باشه و ما تا كنون از طرح يا ساخت و یا خبرآن غفلت كرده ايم، يا جايي بسيار ديدني و بكر در استان وجود داره و یا عکس، خاطره، فیلم، صوت که مناسب ارائه باشد و ما تا كنون به آن نپرداخته ايم و يا موضوعات خوبي هست كه طرح آن خيلي تأثيرگذاره، مي تونيد طرح اوليه آن را براي ما بفرستيد، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و به ارائه آن اقدام شود.

جذب طرح و ایده سیما

Text to Identify