05:14:46 اذان صبح
06:40:57 طلوع آفتاب
11:49:54 اذان ظهر
16:58:35 غروب آفتاب
17:16:28 اذان مغرب
اوقات به افق :