04:14:12 اذان صبح
05:55:54 طلوع آفتاب
13:05:00 اذان ظهر
20:14:05 غروب آفتاب
20:33:08 اذان مغرب
اوقات به افق :