آدرس فضای مجازی رادیو اصفهان در اینستاگرام

آدرس فضای مجازی رادیو اصفهان در سروش و ایتا

آدرس فضای مجازی رادیو اصفهان در تلگرام

فرکانس آنالوگ
موج FM ردیف 94.5، 95 Mhz  /      موج AM ردیف 837 khz

فرکانس های ماهواره ای
  Iran Sat, Arab Sat 2,3    /      FR: 11881 MHz12283
SR: 27500     /      FEC: 3/4    /   P: Horizontal

فرکانس دیجیتال
  رادیو اصفهان |  فرکانس  666 و 698 و 762  Mhzz