اماکن گردشگری اردستان

04:36
5:53
4:14
5:55
مسجد بنکویه یا پامنار زواره از...
این مسجد نخستین مسجد دوطبقه تاریخ...
مسجد جامع زواره در عهد سلجوقيان وتوسط...
مسجد خسرو اردستان در سال1135ه.ق بنا...