05:13:25 اذان صبح
06:35:17 طلوع آفتاب
12:16:15 اذان ظهر
17:57:41 غروب آفتاب
18:14:21 اذان مغرب
اوقات به افق :