04:58:03 اذان صبح
06:27:15 طلوع آفتاب
13:07:36 اذان ظهر
19:47:29 غروب آفتاب
20:04:47 اذان مغرب
اوقات به افق :