05:17:37 اذان صبح
06:39:44 طلوع آفتاب
12:16:50 اذان ظهر
17:54:23 غروب آفتاب
18:11:08 اذان مغرب
اوقات به افق :