05:03:39 اذان صبح
06:31:15 طلوع آفتاب
13:06:14 اذان ظهر
19:40:42 غروب آفتاب
19:57:48 اذان مغرب
اوقات به افق :