04:14:38 اذان صبح
05:55:10 طلوع آفتاب
13:02:16 اذان ظهر
20:09:32 غروب آفتاب
20:28:27 اذان مغرب
اوقات به افق :