05:19:36 اذان صبح
06:41:53 طلوع آفتاب
12:17:04 اذان ظهر
17:52:41 غروب آفتاب
18:09:30 اذان مغرب
اوقات به افق :