04:47:07 اذان صبح
06:09:12 طلوع آفتاب
11:48:30 اذان ظهر
17:27:20 غروب آفتاب
17:44:03 اذان مغرب
اوقات به افق :