خانه قدیمی میرمیران ورزنه ای
دیوان خانه اردیب
خانه تاریخی سرتیپ امینی سدهی
خانه معظم الملک
خانه اربابی
خانه عباسیان کاشان
خانه بروجردیهای کاشان
خانه طباطبایی ها در کاشان
خانه تاریخی امامی نائین
خانه تاریخی فاطمی نائین
عصارخانه خمینی شهر
خانه تاریخی مجیری
خانه تاریخی اربابی کرکوند
خانه طباطبایی ها، کاشان
خانه عباسیان
خانه تاریخی سرتیپ امینی سدهی
خانه تاریخی ریاحی
خانه جعفرقلی خان معظم الملک
خانه تاریخی فانی
خانه نهنگی تودشک اصفهان
خانه شیخ جواهری کوهپایه اصفهان
خانه صیفور قاسمی
خانه حاج رسولیهااصفهان
عصار خانه زمانیان باباحسن نجف...
خانه سرهنگ محمد آباد جرقویه
- خانه داراب قرهی
خانه داراب قرهی
خانه قزوینی ها
خانه بروجردی (انگلیسی)
خانه امین الله قرهی روستای...
خانه علیرضا قرهی
خانه تاریخی –مذهبی مرتضوی
خانه نهنگی تودشک
خانه حاج آخوند قهي ( منزل تقوي...
خانه حاج آخوند قهي ( منزل تقوي...
خانه چرمی
خانه حاج مصور الملکی
خانه بروجردی ها -ویدیویی
داستان خانه دیو در اشکفت شاه...