مطالب جالب هست ولی خواهشا طرح هادی را هم در اختیار ما بگذارید
روستای قزاآن
خانه پیرنیا در نائین (انگلیسی)
روستای وانشان گلپایگان
پنگ خانه (انگلیسی)
روستای فیلور
روستای گرمه(Garmeh Village )
بازار قیصریه اصفهان(انگلیسی)