جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

یک شهر ضیافت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

یک شهر ضیافت

تهیه کننده: سید فرهاد عریضی

کارگردان: رضا صالحی- حسینعلی رحیمی

ماه، ماه میهمانی خداست و یک شهر ضیافت بهانه ای است و محفلی برای بروز ظهور مهربانی ، جایی برای آسمانی شدن روح آدمها، برای همدلی و همدردی با هم نوع برای اثبات این شعر زیبای سعدی که می گوید:

بنی آدم اعضای یک پیگرند    که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

یک شهر ضیافت جایی است تا عاشقان مهربانی دور هم جمع می شوند برای پرواز دادن پرنده ای زندانی

سال تولید: 1398