جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کلاغ ومردباقالی کار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کلاغ ومردباقالی کار

Loading the player...

افسانه های زیبای ایرانی بسیار شنیدنی است قصه هایی که سینه به سینه نسل به نسل گشته تاامروز به مارسیده است. ازمیان این افسانه های قشنگ قصه های اصفهان شیرینی و حلاوت دیگری دارد.که کم ازگزشیرین وخوشمزه اصفهان نیست .افسانه مرد باقالی کار  را مادران خوب  اصفهانی  برای جگرگوشه های خود با آب وتاب تمام بیان میکرده اند.تا به کودکان خود بیاموزند چگونه با سختیها وناملایمات روبرو شوندوازمیدان بدرنروند دراین  قصه مرد با قالی کارپس ازبرخوردبا کلاغ مزاحم به مبارزه بااوبرمی خیزد وسرانجام به موفقیتهایی می رسد که اورادوباره با مشکلات وپیروزیهایی همراه می کند اووقتی هدایایی ازکلاغ  می گیرد زندگی دیگری را آغازمی کند وبا گرفتاریهای جدیدی روبرو می شود وسرانجام درمقابله با شاه ووزیرش پیروزمی شود والاغ ودیگچی خودرا که ازاو به زور گرفته بودند پس می گیردوبا زن خود روزگارخوشی رامیگذراند.


The crow and bean worker
There are some beautiful iranian legend that came from past till now .Among these legendary tales,isfahan have a beautiful stories.it's like a Gaz of isfahan.legency of bean worker is famouse among all mother of isfahan.in this story, we teach your children how to cope with hardship and adversity.in this  story ,a man struggling with a pesky crow and at last he got success .when he got present from crow,his life became change and be face with new problems. And finally he became success in front of the king and minister .then he start a new life with his wife