جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

کاروانسرای شاه عباسی رباط آغاکمال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای شاه عباسی رباط آغاکمال


{rsmediagallery tags="aghakamal" limit="21" }

کاروانسرای شاه عباسی رباط آغاکمال:                                                                                 

کاروانسرای عباسی روستای رباط آغا کمال تنها کارونسرای بخش میمه وجزء999 کاروانسرای شاه عباسی در مسیر جادۀ ابریشم و18کیلومتری جادۀاصلی اصفهان-تهران واقع شده است.فاصلۀ این کاروانسراتا جادۀ اصلی وزوان-مراوند حدود600 متر می باشد ودر شرق منطقۀ میمه،در محدود مراتع روستای رباط آغا کمال ،قرار دارد.این کاروانسرابا مساحت حدوداً6678 متر مربع دارای پلان مستطیل شکل از نوع چهار ایوانی است که حجره هایی به صورت قرینه در چهار طرف صحن آن قرار گرفته است.ایوان اصلی آن در ضلع شمالی بنا واقع شده است ودارای قسمت چلیپا شکلی با طاق گنبدی می باشد که دو راه پله در دوسوی آن به بام کاروانسرا را میسر می سازد.در چهار گوشه صحن چهار فضا با پوشش طاق وچشمه وجود داردکه از آن به عنوان شتر خوان اختصاصی استفاده می شده است ودر قسمتهای شمالی،شرقی وغربی فرا گرفته اند وهرکدام دارای دوورودی درصحن می باشند.ورودی کاروانسرا در بخش جنوبی شامل سردرجلو خان وهشتی باارتفاع دواشکوب است.دو فضا با پوشش طاق گنبدی دردوسوی هشتی وجود دارد وازآن به عنوان محل استقرار نگهبان یا کاروانسرا استفاده می شده است.چهار برج مدور تزئینی در چهار سوی کاروانسراجهت نگهبانی ودیده بانی وهمچنین دو نیم برج با مقطع نیم هشت در میانه دوضلع شرقی وغربی تعبیه شده است در قسمت فوقانی دیواره های کاروانسرا برجهای مدور به سبک زیبایی ،مشبک وآجر کاری گردیده است.