جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پیر چنگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیر چنگی

Loading the player...

افسانه ها و قصه های ایرانی جایگاه خاصی در فرهنگ مردم دارنداین قصه ها  از نسلی به نسل  دیگر  سینه به سینه گفته شده است  تا  امروز به دست ما رسیده است آرزوهای پنهان وامید های  دست نا یافته  در درون  این قصه ها   خودنمایی  می کنداین قصه ها گاه  در کتاب  شعرای  بزرگ ایرانی  آمده ا ست
قصه  پیر چنگ نواز که  دربین  مردم اصفهان  جایگاه خاصی  دارد     مادران  اصفهانی  آن را برای فرزندان  خود  می گویندودر محفل  بزرگان هم گفته  می شوداین قصه  شرح زندگی مردی چنگ نواز است که وقتی  توان خوب   چنگ نواختن  را  ندارد مردم  به او توجهی  نمی کنندو او را از  خود  دور می کنند

The old harper
Iranian legends and tales have a special place in popular culture
The oral stories from generation to generation until today we have  been  told
Covert aspirations of the poor have hope within these      stories to show  off
Sometimes the stories in the book is the great Iranian poets
Among the tales of old harper who is a special place
It Esfahani mothers say to their children
circles is said to be at large
The story describes the life of a man playing a harp harper is goodwhen you can notPeople do does not interest him
And take him Banish
Work of M. Shahangi