جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

پیامبر دوستی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

پیامبر دوستی

بیش از چهار ده قرن است كه از زندگی سراسرالگویی آخرین فرستادة خدا یعنی پیامبر اعظم(ص) سپری می شود؛ انسان هنگامی كه سراغ مطالعة گوشه های از زندگی پر بار آن انسان برتر وآینة كمال می رود، یا از چشمه سار سخنان گهر بار آن حضرت، جرعه ای می نوشد، طراوت،شادابی ومعنویت را با همه وجودش احساس ودرک می كند.
پیامبر اعظم(ص)بر ترین الگوی كمال جویی برای انسان است. از این رو،زیبنده همگان است كه با عشق وایمان،مسیر پر بارتكامل خواهی راپی گیرند وبا الگوقرار دادن خاتم پیامبران(ص)در تمام ابعاد به ویژه آراستگی ظاهری بكوشند، تا گامی به عرصه پیروی از سیره ورفتار آن حضرت گذارند.
رعایت بهداشت ،نظافت وآراستگی ظاهری علاوه بر تأکیدات پی درپی پیامبر(ص)وامامان معصوم(ع)که در متون روایی معتبربیان شده است، در سیره ای عملی آنان به ویژه پیامبر(ص) اهمیت زیادی داده شده است.وجود مقدس پیامبر اسلام (ص)این گونه بوده است . او مظهر انسانی کامل بود که در خود عالیترین صفات انسانی را جای داده و انها را در صحنۀ زندگی تجسم می بخشد . وی در حلم وسخا ، جود وکرم ، شجاعت،گذشت و بزرگواری،شرم وعفت ،حسن معاشرت ، حسن عهد وپیمان ، تواضع وفروتنی ،محبت ومهربانی ،امانت وراستگویی ،وقار و متانت ،نظافت وپاکیزگی،زهد وعبادت وبسیاری حسنات دیگر شهره بود وهمتا نداشت.
منابع و ماخذ :
۱ سیره نبوی منصوره جاسبی
۲ زندگینامه چهارده معصوم (ع). آیت الله سید محمد تقی مدرسی

Its more than 14 century pass from the last God messenger lives, Prophet Mohammad, Peace be upon him. When people are looking for his superior and Mirror of Perfection's life or reading his perfect words, they can understand and realize succulent and spirituals. Prophet Mohammad is the best model for man seeking perfection.so; we can name him as a worthy person with perfect characteristic. People can choice this perfect man as a perfect sample. Prophet Mohammad and Imams always are attention to cleanliness and Appearance adornment as a most important issue in most of their words. This subject is emphasis in their practical manner especially in prophet Mohammad manner. He was living in this way. He was the perfect man in their place and has the highest human qualities. He uses these manners in his lives. He has unique and glorious characteristics like Generosity, Munificence, Courage, Forgiveness, Magnanimity, prudency, good Sociability, Punctual, Humility, Love, kindness, Integrity, honesty, Dignity, grace, Cleanliness, Asceticism, worship and…
Reference
Prophet Muhammad manner
Biography of Imams, written by Ayatollah Sayed Mohammad Taghi Modaresi