جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پنهان مشو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

پنهان مشو

پنهان مشو كه روي تو بر ما مبارك است

نَظّار‌ه‌ي تو بر همه جان ها مبارك است

 

يك لحظه سايه از سر ما دور تر مكن

دانسته ‌يي كه سايه‌ي عنقا مبارك است

 

اي بستگان تن به تماشاي جان رويد

كآخر رسول گفت تماشا مبارك است

 

اي نو بهار حسن بيا كان هواي خوش

بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارك است

 

بر خاكيان جمال بهاران خجسته باد

بر ماهيان تپيدن دريا مبارك است

 

دل را مجال نيست كه از ذوق دم زند

جان سجده مي كند كه خدايا مبارك است