جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پریکلیتوس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پریکلیتوس

Loading the player...

بازتاب شخصیت بی نظیر پیامبراعظم (ٌص)درادیان توحیدی
همه ادیان آسمانی  دیگرتماما  بشارت دهنده منجی یا پیامبراکرم (ص) بعدازخودشان   بوده اند درتورات  وانجیل تحریف نشده ملاحظه می کنیم ونیزدرقرآن کریم آمده است وقتی حضرت موسی (ع) وحضرت عیسی (ع) به رسالت مبعوث شد ند مبشروجود پیامبراکرم (ص)بودند درسوره مبارکه صف می خوانیم که حضرت عیسی ابن مریم (ع)به پیروان خودمیگوید که من مصدق آن چیزی هستم  که درتورات  توسط  حضرت موسی (ع)آمده وشما را بشارت می دهم به پیامبری که بعد ازمن خواهد آمد و نام او احمداست  احمدومحمدومحمود  هرسه نامهای رسول اکرم (ص)اند وازواژه  حمدوستایش گرفته شده اند  .پریکلیتوس به زبان آرامی به معنی ستوده  است که عین همان کلمه  احمدمی باشد  که درسوره صف  بشارت به وجودشریف پیامبراسلام است که باآن مواجه می شویم


Periklitous
The reflection of unique character of Prophet Mohammad in Monotheistic religions
All last religion announces the prophet Mohammad .we can see this issue in Scripture. Also in Quran we can read, When prophet Musa and Prophet Jesus were raise to mission, announce the prophet Mohammad. we can read in "Saf' chapter ,prophet Jesus say to his follower ,I accept whatever  Musa say and I announce a prophet who came after me .his name is Ahmad
Ahmad, Mohammad and Mahmud are  the name of prophet Mohammad and are the words of praise and admiration .periklitous in Aramaic means commendable that is the same word of Ahmad. In Chapter "Saf" ,we are encounter tidings of the noble Prophet