جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نگین نقش جهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نگین نقش جهان

Loading the player...

درزیر صحن – شبستان مسجد که بر 4 ستون منشوری شکل قطور است، شبستان زمستانی قرار دارد.جهت شرقی غربی محور ورودی مسجد با محور عرضی میدان منطبق است.معمار هنرمند برای چرخش نامحسوس این محور به سمت قبله راهرویی را از ورودی شبستان طراحی کرده که نخست به سمت چپ و سپس به سمت راست می چرخد و جهت شمال جنوبی خارجی و ظاهری مسجد را به محور درونی به سمت قبله در داخل شبستان تبدیل می کند بدین ترتیب محراب به سمت قبله و در دیوار روبروی شبستان قراردارد .این تغییر زاویه محوری در بیرون مسجد دیده نمی شود

In the courtyard of mosque there is prayer hall that is on four columns in charter forms. it is winter hall. The east and west side of entrance mosque is exactly conforming to Naghsh e jahan square . the architecture draw a hallway from entrance door to hide this rotation to kiblah; this rotation is first to left side and then to right. outer ,external north and south side of mosque can allow us to kiblah .in this way ,mihrab is in a kiblah and exactly in front of prayer hall. This change can't be appearing from outside of mosque. This rotation is became hide in round and low height dome .