نوشاد

برنامه نوشاد برنامه ایی علمی به مدت 5 دقیقه در 24قسمت تهیه شده ودر مورد ویژگیهای گیاهان دارویی واستاندارد این داروها مورد برررسی قرار گرفته است

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید صدای مرکز اصفهان

تاریخ تولید: 1393