جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

نور گیاهان آپارتمانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نور گیاهان آپارتمانی

Loading the player...

نور يکي عوامل غير زنده اکوسيستم است که نقشي مهم در غذاسازي توليد کننده‌ها دارد. درباره اثر نور بر رشد گياه مطالعات فراواني انجام شده است. نبودن نور بر شکل بيروني گياه و سرعت رشد طولي آن تاثير مي‌گذارد. گياهي که در تاريکي مي‌رويد معمولا ساقه‌اي بلند و باريک دارد. برگها گسترش نمي‌يابند. برگها و ساقه‌ها هر دو فاقد کلروفيل‌ خواهند بود. اگر چنين گياهي در معرض نور قرار گيرد، رشد طولي ساقه‌اش کاهش مي‌يابد. اگر همان نوع گياه در نور پرورش يابد تنومند شده و برگهاي آن کاملا سبز و بزرگ مي‌شوند و با فاصله کمتري در طول ساقه قرار مي‌گيرند.


فتوتروپيسم (نورگرايي)
اگر گياهي را در سايه برويانيم به سمت نور تغيير جهت مي‌دهد اين پديده را در گياهان فتوتروپيسم يعني نور‌گرايي مي‌نامند. نورگرايي در ساقه مثبت است يعني ساقه به سمت نور خم مي‌شود. ريشه‌ها برخلاف ساقه يا به محرک نور پاسخ نمي‌دهند و يا نسبت به آن گرايش منفي ظاهر مي‌کنند يعني در جهت مخالف نور خم مي‌شوند. اغلب برگها نسبت به نور طوري قرار مي‌گيرند تا پرتوهاي روشنايي بطور عمودي بر آنها بتابد.
فتوپريوديسم و تشکيل گل
اثر تناوب روز و شب و يا روشنايي و تاريکي (دوره نوري) در رشد و نمو و تشکيل گل و يا پديده‌هاي ديگر مانند بيدار شدن دانه ، ريزش برگ و غيره از وجود خاصيتي در گياه ناشي مي‌شود که آن فتوپريوديسم مي‌نامند. براي مثال در گياهان مي‌توان با تغيير مدت تابش نور در گلخانه ، گل دادن يک گياه را تسريع کرد. اين موضوع در گلکاري و باغباني اهميت فراوان دارد. به‌علاوه رويش دانه در بعضي گياهان ، توليد سبزينه و ريختن برگها در فصل پاييز به تغييرات تابش نور بستگي دارد.
تقسيم بندي گياهان از نظر حساسيت به دوره نوري

گياهان بي‌تفاوت: که براي تشکيل گل به طول روز و شب حساسيت از خود نشان نمي‌دهند مانند بعضي از گونه‌هاي گوجه فرنگي ، گل ميمون و ميخک.

گياهان کوتاه روز: گياهاني هستند که در روزهاي کوتاه گل مي‌دهند و اگر آنها را در معرض نور روزانه طولاني قرار دهند، گل دادنشان متوقف مي‌شود. گياهان کوتاه روز در روزهاي دراز تابستان بطور رويشي رشد مي‌کنند و تا پاييز و زمستان که روزها کوتاه مي‌شوند گل نمي‌دهند. مانند گل داوودي.

گياهان بلند روز: فقط در دوره نوري طولاني گل مي‌دهند. و اگر دوره نوري کوتاه باشد فقط رشد رويشي دارند. مانند ختمي ، اسفناج و زنبق.


دوره بحراني نور
حد فاصل بين طول روز مناسب براي رشد رويشي و طول روز مولد گل و دانه براي يک گياه دوره بحراني نور ناميده مي‌شود. گياهان کوتاه روز ، در روزهاي کوتاهتر از طول روز بحراني و گياهان بلند روز در روزهاي بلندتر از طول روز بحراني گل مي‌دهند.
تقسيم بندي گياهان از نظر بردباري نسبت به نور
گياهان را از اين نظر به سه گروه آفتاب خواه ، سايه خواه و گياهاني که به حد متوسطي از شدت نور نيازمندند تقسيم مي‌کنند.
اثر نور بر روي تعرق گياهان
نور بطور معمول بر شدت تعرق اثر مستقيم دارد. معمولا در روز روزنه‌هاي هوايي برگها باز هستند. اين امر سبب مي‌شود که بخار آب موجود در برگ وارد جو شود. در شب که روزنه‌ها بسته‌اند، ميزان تعرق به مقدار زياد کاهش مي‌يابد.
نور و انجام واکنشهاي فتوشيميايي در گياهان
رنگيزه‌هاي برگ قدرت جذب برخي از پرتوهاي نور سفيد خورشيد را دارا هستند. رنگيزه‌هاي نوري مي‌توانند اين پرتوها را که مربوط به رنگهاي قرمز ، آبي ، نيلي و بنفش است جذب کنند. پس از جذب بعضي از پرتوهاي نور خورشيد بويژه پرتوهاي قرمز بوسيله رنگيزه کلروفيل واکنشي در مولکولهاي آن بوجود مي‌آيد که به آن واکنش فتوشيميايي مي‌گويند. بدين معني که پس از جذب انرژي فوتونها بوسيله کلروفيل ، يکي از الکترونهاي مولکول آن به مدار بالاتر يعني به سطح انرژي بالاتري منتقل مي‌شود.

چنين مولکولي را مولکول تحريک شده مي‌گوييم. اين مولکولها بسيار ناپايدارند و به سرعت انرژي دستاوردي را از دست مي‌دهند و به وضع پايدار اوليه برمي‌گردند، اين انرژي ممکن است به صورت گرما ، نور ، يا فلوئورسانس از دست برود ولي در فرآيند فتوسنتز اين انرژي در واکنشهاي شيميايي يعني واکنشهاي نقل و انتقال الکترون شرکت مي‌کند و نتيجه آن ذخيره اين انرژي به صورت انرژي شيميايي در مواد آلي است.
علت گرايش انتهاي ساقه به سمت نور
علت گرايش انتهاي ساقه به سمت نور ، تجمع اکسين بيشتر در سمت نور نديده اين اندام است.
علت نورگرايي منفي در ريشه
سلولهاي ريشه نسبت به مقدار بسيار اندک اکسين واکنش نشان مي‌دهند و رشد مي‌کنند و رشد آنها نسبت به مقدار زياد اين هورمون متوقف يا کند مي‌شود. در نتيجه تراکم اکسين زياد در سمت نور نديده ريشه سبب مي‌شود که اين قسمت نسبت به سمت نور ديده رشد کمتري داشته باشد و ريشه به سمت مخالف نور خم گردد.