نمایش طنین وحی

با توجه به احساس نیاز در مخاطب برای دریافت بسته‌های معارفی به شکل نوین ،و وِیژگی نمایشی بودن قرآن کریم و اجرای نمایشی قرآن می‌تواند فضای گویش آن را از حالت یکنخواختی دربیاورد و در ذهن مخاطب هم قابل لمس‌تر بوده و اثربخشی بیشتری داشته باشد که خود مخاطب خودش را در آن صحنه حس کند و جزئی از داستان شود.
این مجموعه نمایش در سحرهای ماه رمضان از ساعت 2 تا 2:40 از رادیو اصفهان پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

صدای مرکز اصفهان

تاریخ تولید: 1399