جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

نقالی از شاهنامه (خان سوم) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نقالی از شاهنامه (خان سوم)

Loading the player...

نقالی از شاهنامه (خان سوم)
پس از اینکه کیکاووس به هوای خرمی و زیبایی مازندران با آنجا حمله کرد و در دام دیو سفید گرفتار شد رستم برای نجات از راهی کوتاه حرکت و باید هفت خوان پرخطر را پشت سر می گذاشت. در خوان اول رخش، اسب رستم، با شیری در دشت جنگید و چون رستم از خواب بیدار شد و شیر را کشته دید و در خوان دوم تشنگی در بیابان بر رستم غلبه کرد و چشمه های آبی یافت
اما در خوان سوم
ز دشت اندر آمد یکی اژدها                                             کز و پیل گفتی نیابد رها
رستم در خواب بود.اژدها بر رخش حمله کرد.رخش نزدیک رستم آمد تا او را بیدار کند سم بر زمین کوبید اژدها خود را پنهان کرد.رستم چون از خواب بیدار شد و چیزی ندید بر رخش بانگ زد و دوباره به خواب رفت. اژدها دوباره ظاهر شد و باز رستم بیدار شد تا اینکه بار سوم اژدها قصد جان رستم را داشت که...

Narrate the Shahname
After Kaykavousi attacking to Mazandaran beacuse of its flourishing and beautiful weather, he was caught in a trap of Dave White. Rustam choice the short way to rescue it.he go from unsafe way
In first part 
Rustam's hourse,Rakhsh, fight with a lion in Plain. So when Rustam awoke saw that lion was died
In second part, Thirst conquers Rustam in the desert & finds Fountains
But In third part
Rustam was sleeping. The dragon attacked Rakhsh. Rustam come close Rakhsh to wake him up. He hit hooves on the ground. Dragons hid it
Rustam awake but everything was go right and he doesn't understand so go sleep again
Dragon appear again .Rustam awake for third time and find dragon want hurt himجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ