جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

میلاد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میلاد

Loading the player...

در تاریخ بشر، تصویری به اندازه ی مهدی (عج) اسطوره گون نمی توان یافت. او رویای همه ی آنهاست که پایان بردگی و ظلم را اتنظار می کشند. ستاره ی راهنمای بشریت که چشمها خیره به اوست.
و اینجا در اصفهان، میدان کوچک شهدا، در این همهمه ی بهت و سرگردانی، مردمانی هستند که انتظارشان را با نجابت تاب می آورند. مردمی که کوچکی دستانشان و سیاهی  رنگهای دنیا امیدشان را از آنان نگرفته است .
سال 72  شروع شد... دو دیگ کوچک همه ی دار ندار آنها بود که می خواستند هستی شان را فدای سرورو منجی شان کنند. محفلشان  بی صدا بود و دستها پر از خشوع. گویی همین آن امیر را خوش آمد؛ طوری که این روزها، غلغله ی دیگهاشان جوششی در شهر می اندازد و میدان را از گرما پر می کند. 140 دیگر نمایشی پرشکوه از بخشش ان عزیز برپا می کنند و کریمانه گرم می کنند کاسه های مردم را از مهربانی .

A figure more legendary than that of the Mahdi, the Awaited Savior, has not been seen in the history of mankind 
He has been the dream of all thedreamers of the world. For the ultimate salvation of mankind he is the Pole Star of hope on which the gaze of humanity is fixed.
Here, in Isfahan, in the small square of "Shohaha", in the middle of such a harsh and baffling fracas, there are a group of people who bear their awaiting with neatness  whose tininess of hands and darkness of world's colors  haven't  stole their hopes.
It started in 1372, two small pots, was all that the ones, who were ready to give u their lives for their beloved master, had owned. Their order was silent and their hands full of eagerness. Perhaps it pleased their lord, because these days, the and warms the square up.140 pots representing a mesmerizing view of their master's mercy and fill people's pot with the lovely food.