جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

موزهٔ قاجار تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موزهٔ قاجار تبریز

Loading the player...

موزهٔ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است. این موزه در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان قرار گرفته‌است. موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.

خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد با شماره ۱۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید. پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی‌های معماری و شاخص‌های سنتی بنا به عنوان موزه قاجار مورد استفاده قرار گرفت. این موزه در نزدیکی مقبره الشعرا تبریز که مدفن بیش از ۴۰۰ شاعر نامی از جمله شهریار، قطران، اسدی طوسی، فاریابی و ثقةالاسلام است قرار دارد

ویژگیهای معماری

عمارت امیرنظام در دو طبقه و با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع ساخته شده‌است. ساختمان مشتمل بردو حیاط اندرونی و بیرونی است که باغچه‌ها و حوضها، زیبایی آن را دو چندان می‌کند. ۱۶ ستون با سرستونهای زیبا ایوان سراسری را نگهداشته‌اند. در طبقه بالا پنجره‌های مشبک ارسی با شیشه‌های رنگی، گچبری‌های نمای شمالی و جنوبی، و همچنین آینه کاریها و گچبریهای تالارهای داخلی وطنبی‌ها به زیبایی مجموعه می‌افزایند و در زیرزمین حوضخانه وسیعی وجود دارد که یکی از زیباترین قسمتهای بنا است. ستونهای استوار حوضخانه و آجرکاری سقف آن نیز بسیار چشمگیر است

تالارهای موزه

تالارهای طبقه اول: تالار سکه، تالار بافته، تالار چینی، تالار آبگینه، تالار فلزات، تالار موسیقی، تالار خاتم.
تالارهای زیرزمین: تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامین، تالار معماری و شهرسازی و تالار قفل و تالار فانوس

این موزه در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان قرار گرفته‌است. موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد با شماره ۱۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید

موزه قاجار در محله ششگلان كه يكي از محلات قديمي تبريز است قرار دارد. در دوره قاجار عمارتهاي بسيار زيبايي در اين محله احداث شده بود كه خانه اميرنظام گروسي يكي از با ارزش‌ترين بازمانده‌هاي اين خانه‌هاي تاريخي است كه هنوز هم با صلابت و عظمت خاص، خودنمايي مي‌كند. اين خانه كه اكنون از آن به عنوان موزه قاجار استفاده مي‌شود در دوره ناصرالدين ‌شاه و در زمان پيشكاري اميرنظام گروسي و توسط وي بنا گرديده است. منابع حاكي از آن است كه در دوره‌هاي بعد نيز واليان آذربايجان در اين عمارت سكونت داشته‌اند. خانه امير نظام در سال 1370 از سوي سازمان ميراث فرهنگي خريداري شده و با توجه به آسيبهاي جدي كه به بنا رسيده بود با حفظ ويژگيهاي معماري بنا و شاخصهاي سنتي مورد بازسازي قرار گرفت و در ارديبهشت ماه سال 1385 پس از اتمام عمليات ساختماني به عنوان موزه قاجار مورد بهره‌برداري قرار گرفت. دليل انتخاب اين بنا به عنوان موزه قاجار اهميت دارالسلطنه تبريز در دوره قاجار بوده است. در اوايل دوره قاجار در زمان عباس‌ميرزا اين شهر وليعهدنشين گرديد و پس از آن نيز جانشينان سلاطين قاجار در اين شهر مستقر شدند و به هنگام رسيدن به سلطنت به پايتخت عزيمت مي‌كردند. همچنين در دوره جنگهاي ايران و روس اين شهر مركز ثقل و مقر فرماندهي بوده است.

 عمارت اميرنظام در دو طبقه و با زيربناي 1500 متر مربع ساخته شده است. ساختمان مشتمل بر دو حياط اندروني و بيروني است كه باغچه‌ها و حوضها، زيبايي آن را دو چندان مي‌كند. 16 ستون با سرستونهاي زيبا ايوان سراسري را نگهداشته‌اند. در طبقه بالا پنجره‌هاي مشبك ارسي با شيشه‌هاي رنگي، گچبريهاي نماي شمالي و جنوبي، همچنين آينه كاريها و گچبريهاي تالارهاي داخلي به زيبايي مجموعه مي‌افزايند در زيرزمين حوضخانه وسيعي وجود دارد كه يكي از زيباترين قسمتهاي بنا است. ستونهاي استوار حوضخانه و آجر كاري سقف آن بسيار چشمگير است.

 

تالارهاي موزه عبارتند از:

تالارهاي طبقه اول: تالار سكه، تالار بافته، تالار چيني، تالار آبگينه، تالار  فلزات، تالار موسيقي، تالار خاتم

تالار زيرزمين: تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامين، معماري و تالار شهرسازي موزه منحصر بفرد و تخصصی دوران قاجار در تبریز مسافران نوروزی را برای سیر و تفحص در تاریخ و فرهنگ مقطع مهمی از تاریخ معاصر ایران فرا می خواند.
م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ت‍ب‍ری‍ز ‌از م‍‍ع‍دود م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ و م‍وض‍و‌ع‍‍ی‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در د‌ه‍ه‌ س‍وم‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ت‍وس‍ط م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍ی‍ر در م‍ق‍ط‍ع‍‍ی‌ ح‍س‍‍اس‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ در ‌اخ‍ت‍ی‍‍ار م‍ی‍‍ه‍م‍‍ان‍‍ان‌ ن‍وروز‌ی‌ در ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ف‍روردی‍ن‌ ۸۸ ق‍ر‌ار د‌ارد.
‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ در ‌ع‍م‍‍ارت‌ دی‍و‌ان‍‍ی‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ‌از ‌ام‍ر‌ا‌ی‌ ب‍زرگ‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ت‍ب‍ری‍ز ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ و خ‍ود ‌ای‍ن‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ن‍ی‍ز ک‍ه‌ م‍ر‌اح‍ل‌ ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌ ‌آن‌ ن‍ی‍ز خ‍وب‌ و م‍ن‍‍اس‍ب‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ، م‍ورد ‌اس‍ت‍ق‍ب‍‍ال‌ ‌ا‌ه‍‍ال‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و م‍ح‍ق‍ق‍‍ان‌ ‌ع‍ل‍م‌ ت‍‍اری‍خ‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ دی‍دن‍‍ی‌ در م‍ح‍ل‍ه‌ " ش‍ش‍گ‍لان‌ " ‌از م‍ن‍‍اطق‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ‌ا‌ع‍ی‍‍ان‍‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز در دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ق‍ر‌ار د‌ارد.
در ‌ای‍ن‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ‌از ش‍‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز در دوره‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍دود ۱۵۰س‍‍ال‍ه‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ‌ای‍ر‌ان‌ ، ب‍ن‍‍ا‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍دی‍‍ع‌ ب‍‍ا م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ و س‍ب‍ک‌ ‌ه‍م‍‍ان‌ دوره‌ ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍‍ع‍دود‌ی‌ ‌از ‌آن‌ ‌ه‍‍ا، ‌ه‍ن‍وز ‌ه‍م‌ چ‍ش‍ن‍و‌از ب‍وده‌ و ب‍‍ا م‍ق‍‍اوم‍ت‌ خ‍ود در ب‍ر‌اب‍ر ح‍و‌ادث‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و روی‍د‌اد ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر گ‍و‌ا‌ه‍‍ی‌ ب‍ر وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ر ولای‍ت‌ ‌ع‍‍ه‍د ن‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز در دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.
ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و دی‍دن‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ و ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ی‌ م‍ت‍‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ دور‌ان‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . ب‍خ‍ش‌ ت‍ن‍دی‍س‌ و ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ص‍وی‍ر‌ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ب‍‍ازدی‍د ‌ه‍ر ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و ت‍‍ام‍ل‌ ب‍ر‌ان‍گ‍ی‍ز ‌اس‍ت‌ . ‌ع‍ک‍س‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ادورب‍ی‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اب‍ت‍د‌ای‍‍ی‌ ک‍ه‌ در دوره‌ ن‍‍اص‍ر‌ی‌ و‌ارد ‌ای‍ر‌ان‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ‌ع‍ک‍س‍ب‍رد‌ار‌ی‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د.
ن‍ف‍‍ای‍س‌ دی‍گ‍ر‌ی‌ چ‍ون‌ خ‍‍ات‍م‌ ک‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍‍ا ، خ‍وش‍ن‍وی‍س‍‍ی‌ دس‍ت‍ن‍وی‍س‌ ‌ه‍‍ا، ل‍ب‍‍اس‌ ‌ه‍‍ا و ب‍رخ‍‍ی‌ وس‍‍ای‍ل‌ و ‌اب‍ز‌ار زن‍دگ‍‍ی‌ ‌از م‍ن‍ظر م‍ردم‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ و ب‍ررس‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ح‍‍ائ‍ز و ج‍ذ‌اب‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.
ت‍‍اری‍خ‌ ‌اح‍د‌اث‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ر‌ا ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍‍ه‍د ن‍‍اص‍ر‌ال‍دی‍ن‌ ش‍‍اه‌ ق‍‍اج‍‍ار ن‍س‍ب‍ت‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د.
زی‍رب‍ن‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ خ‍‍ان‍ه‌ ج‍‍ال‍ب‌ و دی‍دن‍‍ی‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ی‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار و ۵۰۰ م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ زی‍رب‍ن‍‍ا در دو طب‍ق‍ه‌ و س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ‌ا‌ع‍ی‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ .
در طب‍ق‍ه‌ ‌اول‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه‌ وس‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ق‍ر‌ار د‌ارد ک‍ه‌ ب‍‍ا د‌الان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طرف‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ح‍ی‍‍اط و ‌ات‍‍اق‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ج‍‍اور ‌ارت‍ب‍‍اط د‌ارد.
در ض‍ل‍‍ع‌ ش‍رق‍‍ی‌ ‌آن‌ ن‍ی‍ز چ‍‍ه‍‍ار ‌ات‍‍اق‌ و درض‍ل‍‍ع‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌ه‍ف‍ت‌ ‌ات‍‍اق‌ وج‍ود د‌ارد، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه‌ ب‍‍ا س‍ت‍ون‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍گ‍‍ی‌ و ط‍اق‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آج‍ر‌ی‌ ب‍س‍ی‍‍ار زی‍ب‍‍ا ‌آر‌اس‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
در طب‍ق‍ه‌ ب‍‍الا‌ی‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ی‍‍ا خ‍‍ان‍ه‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ دو ب‍‍اب‌ پ‍ذی‍ر‌ای‍‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‍‍ا ب‍زرگ‌ ک‍ه‌ در دور‌ان‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ‌آن‌ ‌ه‍‍ا طن‍ب‍‍ی‌ ‌ات‍لاق‌ م‍‍ی‌ ش‍د وج‍ود د‌ارد ک‍ه‌ ‌از ‌ه‍ر دو طرف‌ ب‍ه‌ ‌ای‍و‌ان‌ س‍رت‍‍اس‍ر‌ی‌ روب‍ه‌ ح‍ی‍‍ات‌ ب‍‍ا ۱۶ س‍ت‍ون‌ م‍ن‍ت‍‍ه‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود. ن‍م‍‍ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌ای‍و‌ان‌ و گ‍چ‍ک‍‍ار‌ی‌ ب‍دی‍‍ع‌ زی‍ب‍‍ای‍‍ی‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌آن‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
در طرف‍ی‍ن‌ د‌الان‌ ‌ه‍‍ا در ض‍ل‍‍ع‌ ش‍رق‍‍ی‌ چ‍‍ه‍‍ارس‍‍ال‍ن‌ و در ض‍ل‍‍ع‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ س‍ه‌ ‌ات‍‍اق‌ وج‍ود د‌ارد و خ‍‍ان‍ه‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر دو ح‍ی‍‍اط ‌ان‍درون‍‍ی‌ و ب‍ی‍رون‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ .
‌از ت‍زی‍ی‍ن‍‍ات‌ خ‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ گ‍چ‍ب‍ر‌ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ زی‍ب‍‍ا و م‍ن‍ق‍وش‌ در ن‍م‍‍ا‌ی‌ ش‍م‍‍ال‍‍ی‌ و ‌غ‍رب‍‍ی‌ ،پ‍ن‍ج‍ره‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ش‍ب‍ک‌ ‌اروس‍‍ی‌ ب‍‍ا ش‍ی‍ش‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ رن‍گ‍‍ی‌ ، ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ ، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه‌ ، گ‍چ‍ب‍ر‌ی‌ و ‌آی‍ن‍ه‌ ک‍‍ار‌ی‌ س‍ق‍ف‌ ش‍‍اه‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد.
در ‌ای‍ن‌ خ‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار در س‍‍ال‌ ۱۳۸۴ ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ، ت‍‍الار‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار ب‍‍اف‍ت‍ه‌ ، چ‍ی‍ن‍‍ی‌ ، ‌آب‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ، س‍ک‍ه‌ ، ‌اب‍ز‌ار م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ، خ‍‍ات‍م‌ و ‌اب‍ز‌ار ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ل‍ز‌ات‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
طب‍ق‍ه‌ زی‍رزم‍ی‍ن‌ ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ رج‍‍ال‌ و ف‍ر‌ام‍ی‍ن‌ ، س‍ن‍گ‌ ، ‌اس‍ل‍ح‍ه‌ و ت‍‍الار م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ و ش‍‍ه‍رس‍‍از‌ی‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ د‌ارد.
‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار ‌ارزن‍ده‌ م‍وج‍ود در م‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار ت‍ب‍ری‍ز م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ص‍‍اح‍ب‌ م‍ن‍ص‍ب‍‍ان‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ن‍ظی‍ر ‌ع‍ب‍‍اس‌ م‍ی‍رز‌ا ول‍ی‍‍ع‍‍ه‍د، ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍ی‍رز‌ا ‌ع‍ی‍س‍‍ی‌ ق‍‍ای‍م‌ م‍ق‍‍ام‌ ف‍ر‌ا‌ه‍‍ان‍‍ی‌ ، م‍ی‍رز‌ا ‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اس‍م‌ ق‍‍ای‍م‌ م‍ق‍‍ام‌ ف‍ر‌ا‌ه‍‍ان‍‍ی‌ ، ‌ام‍ی‍ر ن‍ظ‍ام‌ زن‍گ‍ن‍ه‌ و ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد.
دی‍د‌ار گردشگران ‌از ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ب‍زرگ‌ و م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ف‍رد در ت‍ب‍ری‍ز م‍رور‌ی‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌ای‍ر‌ان‌ و ن‍ی‍ز م‍رور ت‍‍اری‍خ‌ ش‍‍ه‍ر ول‍ی‍‍ع‍‍ه‍د ن‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز خ‍و‌ا‌ه‍د ب‍ود. ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ک‍ه‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌از ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ی‍‍اد م‍‍ی‌ ش‍ود در ن‍زدی‍ک‍‍ی‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ‌ال‍ش‍‍ع‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ب‍ری‍ز م‍دف‍ن‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از ۱۴ ش‍‍ا‌ع‍ر ب‍زرگ‌ و ن‍‍ام‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ زم‍ی‍ن‌ ق‍ر‌ار رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍دون‌ ت‍ردی‍د م‍ن‍‍اس‍ب‍ت‍‍ی‌ ج‍ذ‌اب‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ا‌ه‍‍ال‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ در ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ن‍وروز‌ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ب‍ود.