جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

منطقه گردشگری قلعه سرشیرپیربکران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منطقه گردشگری قلعه سرشیرپیربکران

قلعه سرشیر پیربکران
گردشگري كشاورزي  به عنوان يكي از شاخه هاي نوين گردشگري كه ارتباط عميق و ريشه داري با محيط هاي روستايي دارد، به بهره گيري ازفعاليتهاي كشاورزي در راستاي اوقات فراغت گردشگران تأكيد دارد. طرح ملي ايجاد منطقه نمونه گردشگري پل بابامحمود قلعه سرشيرپيربكران ، در حوزه استان اصفهان، شهرستان فلاورجان و شهر پيربكران روستاي جوچي در زميني به مساحت 021 هكتار واقع شده است.روستاي جوچي به دليل برخورداري از اقليم مناسب، شرايط محيطي مطلوب و موقعيت ويژه جغرافيايي، امكان بهره برداري بهينه از زمين جهت فعاليتهاي متنوع كشاورزي را فراهم آورده است. به همين منظور و در جهت تنوع بخشي، پايداري و استمرار فعاليتهاي اقتصادي، يكي ازراهكارهاي پيشرو، توسعه فعاليت هاي گردشگري كشاورزي و در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار محيطي درنظر گرفته شد. به همين منظوركاربري هاي توسعه جهت منطقه نمونه گردشگري مذكور، با توجه به پتانسيل هاي موجود در منطقه همگي با رويكرد گردشگري كشاورزيامكانسنجي گرديد. نتايج حاكي از آن است كه باتوجه به شرايط طبيعي، همچواري با رودخانه زاينده رود، فعاليتهاي جذاب كشاورزي در منطقه، شرايط فرهنگي و همگني قوميتي مذهبي و برقراري ارتباط صميمانه با افراد غيرساكن سبب شده است تا سرمايه گذاري در گردشگري – كشاورزي امري مهم و مفيد تلقي گردد