جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

منطقه گردشگری قلعه سرشیرپیربکران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منطقه گردشگری قلعه سرشیرپیربکران

Loading the player...
متن قلعه سرشیر پیربکران
گردشگري كشاورزي  به عنوان يكي از شاخه هاي نوين گردشگري كه ارتباط عميق و ريشه داري با محيط هاي روستايي دارد، به بهره گيري ازفعاليتهاي كشاورزي در راستاي اوقات فراغت گردشگران تأكيد دارد. طرح ملي ايجاد منطقه نمونه گردشگري پل بابامحمود قلعه سرشيرپيربكران ، در حوزه استان اصفهان، شهرستان فلاورجان و شهر پيربكران روستاي جوچي در زميني به مساحت 021 هكتار واقع شده است.روستاي جوچي به دليل برخورداري از اقليم مناسب، شرايط محيطي مطلوب و موقعيت ويژه جغرافيايي، امكان بهره برداري بهينه از زمين جهت فعاليتهاي متنوع كشاورزي را فراهم آورده است. به همين منظور و در جهت تنوع بخشي، پايداري و استمرار فعاليتهاي اقتصادي، يكي ازراهكارهاي پيشرو، توسعه فعاليت هاي گردشگري كشاورزي و در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار محيطي درنظر گرفته شد. به همين منظوركاربري هاي توسعه جهت منطقه نمونه گردشگري مذكور، با توجه به پتانسيل هاي موجود در منطقه همگي با رويكرد گردشگري كشاورزيامكانسنجي گرديد. نتايج حاكي از آن است كه باتوجه به شرايط طبيعي، همچواري با رودخانه زاينده رود، فعاليتهاي جذاب كشاورزي در منطقه، شرايط فرهنگي و همگني قوميتي مذهبي و برقراري ارتباط صميمانه با افراد غيرساكن سبب شده است تا سرمايه گذاري در گردشگري – كشاورزي امري مهم و مفيد تلقي گردد
قلعه سر شیر شهرکی است در بیست کیلومتری جنوب اصفهان ودر حاشیه زاینده رود در ضلع غربی پیربکران واقع شده است . دهکده ای مدرن در حال شکل گیری است . مساحت اولیه بالغ بر شصت هکتار تعیین شده است .مساحت پنجاه هزار شروع شده است . یکی از زیبا ترین شهرک های ساحلی استان است منطقه گردشگری قلعه سرشیر پیربکران گردشگری كشاورزی به عنوان یكی از شاخه های نوین گردشگری كه ارتباط عمیق و ریشه داری با محیط های روستایی دارد، به بهره گیری ازفعالیتهای كشاورزی در راستای اوقات فراغت گردشگران تأكید دارد. طرح ملی ایجاد منطقه نمونه گردشگری پل بابامحمود قلعه سرشیرپیربكران ، در حوزه استان اصفهان، شهرستان فلاورجان و شهر پیربكران روستای جوچی در زمینی به مساحت 021 هكتار واقع شده است.روستای جوچی به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب، شرایط محیطی مطلوب و موقعیت ویژه جغرافیایی، امكان بهره برداری بهینه از زمین جهت فعالیتهای متنوع كشاورزی را فراهم آورده است. به همین منظور و در جهت تنوع بخشی، پایداری و استمرار فعالیتهای اقتصادی، یكی ازراهكارهای پیشرو، توسعه فعالیت های گردشگری كشاورزی و در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار محیطی درنظر گرفته شد. به همین منظوركاربری های توسعه جهت منطقه نمونه گردشگری مذكور، با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه همگی با رویكرد گردشگری كشاورزی امكان سنجی گردید. نتایج حاكی از آن است كه باتوجه به شرایط طبیعی، همچواری با رودخانه زاینده رود، فعالیتهای جذاب كشاورزی در منطقه، شرایط فرهنگی و همگنی قومیتی مذهبی و برقراری ارتباط صمیمانه با افراد غیرساكن سبب شده است تا سرمایه گذاری در گردشگری – كشاورزی امری مهم و مفید تلقی گردد