جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

منابع آلاینده ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منابع آلاینده ها

Loading the player...


اصفهان همانند هرکلان شهر دیگری متاسفانه بیشتر از هر کلان شهر دیگری از وجود آلاینده ها رنج میبرد
تقسیم بندی آلاینده های شهری به طور کلی 3دسته هستند. آلاینده های اولیه – الاینده های ثانویه و خطرناک .آلاینده های اولیه همان هایی هستند که معمولا توسط سازمانی مثل محیط زیست در معرض دید مردم و اطلاع رسنی باشند.همانند منواکسید کربن ،اکسید های ازت ،اکسید های گوگرد
تحت یک شرایط خاص بخشی از الاینده های اولیه با حضور در معرض نورخورشید و وجود اکسیژن هوا الاینده های ثانویه را تولید می کند.الاینده های گروه سوم سمی و خطرناک اند .همه اینها برای بچه ها، سیستم های قلبی و عروقی خطرناک هستند

Sources of polluting

Unfortunately, Isfahan is one of the polluted cities in Iran. as a whole we can say ,large city like Isfahan have a most role to polluting weather. It is because of large activities in industries, Transportation and etc. As a whole, we can divide city polluting in three portion: first polluting ,second polluting and
dangerous one. First polluting are ones that was keep from the environment protection organization and people. these type is contains carbon monoxide, nitrogen oxide and  sulphur oxide. These types directly came out of exhaust pipe and factory smoke - stack.