رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مقبره امير اويس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مقبره امير اويس

يكي از زيباترين و ارزشمندترين آثار تاريخي و ديدني شهر اردستان سنگ مزار امير اويس است كه مردم اردستان آن را با نام سنگ سفيد ميشناسند چون كه از مرمر زيبايي كه در نور آفتاب به سفيدي نقره ميدرخشد ساخته شده استاين مكان بر روي تپه اي از خاك رس كه ارتفاع آن از سطح جاده غربي در حدود5متر بالاتر است ودر گوشهي شمال غربي كشتزارهاي محله محال اردستان واقع شده است دوسنگ مرمر به صورت عمودي وافقي بر روي مزار قرار دارد بر سنگ افقي گل وبوته هاي اسليمي وختايي به كمال زيبايي سنگ تراشي شده است و به اشعار حافظ وسعدي مزين شده استطرحهاي جالب وديدني اين سنگها از شاهكارهاي دوران صفويه به شمار ميرودامير اويس ملقب به جلال الدوله در سال890ه ق به دنيا آمد وي از بزرگان دولت شاه اسماعيل صفوي بوده ودر 17رمضان920 ه ق بر اثر خونريزي شديد بدرود حيات گفت.

One of the most dutiful and valuable monument of Ardestan city is the  sepulcher stone of Amir Oveis which people of Ardestan known as white stone because it was made of beautiful  alabaster that shine under sun shine like as silver. This site places upon the hill of clay that its height is five meter highest than western road surface and places in corn of northwest of sown fields in Mahal area in Ardestan. Tow alabaster stones place horizontal and vertical on the sepulcher. There is diapering of Eslimy and Khataiy that was sculpture on the horizontal stone and trim with Hafez and Sady poem .Memorable and notable plans is masterworks of Safavie period.  Oves named as Jalalodoleh was born at 890 lunar year and he was paramount of Esmaiel Safavy government.

 

{rsmediagallery tags="oveiss" limit="21" }