مصاحبه با مادر شهید خرازی

عوامل برنامه تلویزیونی زنده رود مصاحبه ای با مادر شهید خرازی داشته اند که ایشان از اهداف و خصوصیات سردار رشید اسلام برای حضور در جنگ تحمیلی می گوید و با ذکر این نکته که شهید خرازی همیشه می فرموده صبر از خدا بخواهید و هرکاری را برای آخرت بکنید. ایشان با وجود سختی در زندگی همیشه لبخند به لب داشت .

Loading the player...