جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مسجد باباولی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد باباولی

ايـن بنـا در مــركـز محـلـه بـابـاولـي و در ميــان گــذر بـابـاولــي قــرار داشتـه و داراي دو ورودي و مشتمــل برصحــن و سـاختمـان مسجـد مـي بـاشـد كـه بنـاي آن قـاجـاري و بـا سقفهـاي طـاق چشمـه مـي بـاشـد 

ايـن مسجـد در شبستـان تحتـانـي در حـال حـاضـر مـركـز بـرگـزاري مـراسـم مـذهبـي و نمـاز جمـاعت مـي بـاشـد و تـزئينـات معمـاري در حجـرات مسجـد نيـز بـه چشـم مـي خـورد . ايـن بنا جـزو مـركـز محلـه بـابـاولـي بـه ثبث در فهـرست آثـار مـلـي كشـور رسيـده است .
این مجموعه شامل اب انبار .بازارچه ومسجدمی باشد ودر گذر بابا ولی واقع شده است .مسجد بابا ولی مشتمل بر صحن وسیع .دوشبستان ودوایوان است كه با كاشی های هفت رنگ دوره ی قاجار تزیین شده است