مسجد النبی جشوقان

مسجد النبی در محله باجگاه روستای جشوقان شهر تودشک بر روی تپه ای واقع شده است . كنار ده چندين تپه و كوه استوارند بالاي يكي از تپه ها (كه به مركز ده نزديك تر است ) بقاياي ساختماني سنگي پيداست. چند ديوار كه با سنگ چين ساخته سده است.

اهالي مي گويند آنجا قلعه ي ده بوده است و آن ديوار ها بقاياي آن هستند. ميگويند از اين قلعه براي محافظت از اهالي استفاده مي شده به طوري كه در هنگام خطر اهالي به آن نقل مكان مي كرده اند؛ ولي اكنون چيز زيادي از آن باقي نمانده جز چند ديوار سست، حتي فرم كلي قلعه را هم نمي توان حدس زد ولي بيشك مربوط به پيش از اسلام است.
آن سوي تپه ي قلعه محله ي باجگاه قرار دارد كه تپه ي مذكور آن را از مركز ده و محله ي شمالي كه اكنون متروك است جدا ميسازد. گويند دز قديم بازرگاناني كه قصد عزيمت به سمت شمال را داشته اند در اين محل باج مي پرداختند. در محله ي باج گاه مسجدي قرار دارد كه نماي بيروني آن با ديگر خانه هاي اين محل هيچ تفاوتي ندارد.

منبري چوبي درون مسجد است كه حكاكي روي آن نشان مي دهد كه متعلق به سال هفتم هجري است. درب اصلی مسجد دربی چوبی است اما دری آهنی سبز رنگ ورودی مسجد است  . سقف مسجد به صورت  ضربی است وبا گچ اندود شده است . گلدسته ای ندارد وفضایی نسبتا کوچک  با سقف کوتاه می باشد .