مستند دروازه دولت

برنامه رادیویی مستند بدون مرز به مسائل حاشیه ای پیرامون انتخابات از گذشته تا کنون می پردازد.

این قسمت : شعارهای انتخاباتی در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری ایران....                                                 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

کارشناس : محمود فروزبخش  

تهیه کننده : کمال اخیش                                                                                      

گوینده : مسعود طاهری نسب

تاریخ تولید: 1400


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ