مسابقه عبرتهای عاشورا

مسابقه عبرتهای عاشورا هر روز در ایام محرم ساعت 16:15      

ارسال گزینه جواب به 300003344     

  فرصت ارسال تا ساعت 18:00 روز بعد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه شده در صدای مرکز اصفهان

تاریخ تولید: 1400