جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مرگ سرد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مرگ سرد

Loading the player...

دکتر مسئول نظارت بر داروهای حمل شده درون یخچال قطار ،جهت بازرسی وارد یخچال می شود ،اما قبل از اینکه از واگن یخچال خارج گردد در بسته شده و قطار حرکت می کند.دکتر وقتی از تلاش برای رهایی از درون سردخانه ناامید می شود ،تصمیم میگیرد لحظات احتضار خود را در فاصله بین زندگی و مرگ به روی ورق بیاورد و بدین وسیله خدمتی به جامعه پزشکی نماید.
اما در خبرها می خوانیم که آن روز دستگاه سردکننده یخچال نقص فنی داشته است و همه داروها به علت گرما از بین رفته اند و دکتر در حالی که روی میز کوچک درون سردخانه در حال نوشتن است به تصور خود از سرما مرده است.

The Doctor who is responsible for monitoring the refrigerated rail transport agents, go there to check the refrigerator, but the door be close & train start to move before he can go out. Doctor try to release from there, but when he became disappointment, decide to written all his knowledge to help and thereby provide a service to the medical community.but we can read in news, that night , refrigerate doesn't work &all medicine were destroy due to heat and doctor were die by his imagination when he was written .