جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مراسم عروسی در جرقویه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراسم عروسی در جرقویه

Loading the player...

در این روستا آداب و رسوم عروسی بسیار جالب است . مدت هقت شبانه روز با بوق و سرنا و سازهای محلی دیگر به رقص و پایکوبی می پردازند.
محمد حسن اعتماد السلطنه تاريخ نگار زمان ناصرالدين شاه قاجار در كتاب مرآت البلدان مي نويسد : (( گويند اصل جرقويه چهار كوه است و به اعتقاد من قصبه اي است نزديك به اصفهان )) نويسنده اعلام مي دارد ظن غالب اين است كه جرقويه و آن معرب گركويه است .محمد مهدي محمد رضا اصفهاني يكي ديگر از نويسندگان زمان ناصرالدين شاه در كتاب نصف جهان في تعريف اصفهان چنين نوشته است : ((محل ششم اصفهان جرقويه است و آن معرب گركويه است و به دو قسمت مي باشد عليا و سفلي )) . سيد علي جناب در كتاب الاصفهان در اين باره چنين انديشه اي دارد (( جركوهه مي باشد كه جر شكاف است و كوهه بلندي است به سبب آنكه جرقويه عليا از شكاف كوه خارج مي شود مانند مالواجرد و دستجرد و همچنين در برگ دوم كتاب خود از اين سرزمين بنام گركويه ياد كرده است.محمد علي ميرحاج محمدآبادي در پايان نامه دانشگاهي خود مي نويسد : (( به منطقه ابتدا گركوه مي گفتند و اين بدان جهت است كه در 3 كيلومتري شمال شرقي محمدآباد و 6 كيلومتري شمال غربي روستاي آذرخواران كوهي قرار دارد كه به گركوه معروف است به معناي كوه بدون پوشش گياهي و لخت سپس به گركويه تبديل شده است يعني سرزمين خشك و بدون پوشش گياهي و سپس معرب شده و به صورت جرقويه درآمده است )).. In this village there are very interesting wedding customs. They played the trumpet and other instrument, folk dancing for seven day
Mohammad Hassan Etemad al Saltanehh was historian person in Naser al dean shah Qajar era. he wrote about Jarghoye in book named as MerAt al Baldan .it seem that the original of Jarghoye is four mountain and it seems is near of Isfahan. it seems, the origional of it name is Garkoye.Mohammad Mahdi Mohammad Reza Isfahani have a different concept for this name .the six olace of Isfahan is Jarghoye. Garkoye is another name of it and consist of two word Olya and Sofla . Sayed Ali Jenab have a different idea about his place .it is Jarkohe; Jar means gap and Kohe means mountain. Because Jarghoye Oliya exist of a mountain like Malvajerd and Dastjerd, so it named as Garkoye
Mohammad Ali Mir Haj Mohammad Abadi wrote in his thesis: at first Jarghoye named as Garkoye . This is because it located in 3 km northeast of Mohammad Abad and 6 km northwest of Azarkharan Kohi .there is a mountain named as Gar kohe. It means the Mountains without vegetation and bare, by passing time this name convey to Garkoye ; the dry land .finally it became change to Jarghoye