جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مجلس در گذر زمان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مجلس در گذر زمان

Loading the player...

درپی اجرای قانون لباس متحد الشکل برای مردان مصوب مجلس هفتم در تابستان سال 1314 شاه همچنان اندیشه کشف حجاب زنان و دختران را نیز دنبال کرد .باشیوع زمزمه کشف حجاب ،اعتراض های گسترده ای در گوشه و کنار ایران به ویژه در شهرهای مهم و مذهبی شکل گرفت.نطق شیخ محمدتقی بهلول در مسجد گوهرشاد جرقه ای به باروت اعتراضات مردم زد که این حرکت مردمی در 22تیرماه سال 1314 به دستور رضا شاه به شدت سرکوب شد و نهایتا ماموران رژیم به جان مردم افتادند و هزاران تن را در صحن مسجد جامع گوهرشاد به خاک و خون کشیدند

Following the implementation of the uniform dress for men according to law that was approved in 1314 , king wan t to Unveiling of women and girls. After continue this issue ,most of people protest about this decision especially in large and religious cities. Sheykh Mohammad Taghi Bohlool speech in Gohar shad mosques help people to protest more about that .this act was Suppression by Reza shah order in 22th Tir of 1314.in this time army was attack people and killed most of them in mosque .