جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مارسانان خلیج فارس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مارسانان خلیج فارس

Loading the player...

مارسانان

ستاره هاي شكننده ار لحاظ تعداد گونه ها، بزرگترين گروه خارپوستان را تشكيل مي دهند و احتمالا تعداد آنها هم در مقايسه با سايرين بيشتر است. اين جانوران در بستر همه درياها

وجود دارند و حتي قسمت مغاك اقيانوس ها را هم مفروش ميكنند.

شكل و عمل

ستاره هاي شكننده علاوه بر داشتن پنج بازو، تفاوتهاي مهم ديگري با ستاره سانان دارند. بازوهاي ستاره هاي شكننده باريك و محل جدا شدن آنها از ديسك مركزي كاملا مشخص

است. اين جانوران، پديسلاريا يا پاپولا ندارند و شيارهاي آمبولاكرال آنها بسته و پوشيده از صفحات آهكي است. پاهاي لوله اي، مكنده ندارند. اين پاها به كار تغذيه كمك مي كنند اما

در حركت كردن جانور دخالتي ندارند. مادرپوريت ستاره هاي شكننده، برخلاف آنچه در ستاره هاي دريايي ديده مي شود، در سطح دهاني و در روي صفحات آهكي سپر دهاني قرار

دارد. در روي پاها آمپول وجود ندارد و نيروي جلوبرنده پا از ماهيچه واقع در جلوي پوديوم حاصل مي آيد. هر بازوي مفصل دار شامل ستوني از صفحات استخواني بندبند (به نام

مهره) است كه توسط ماهيچه ها به هم مرتبط اند و صفحاتي روي آنها را مي پوشانند. جابه جايي از طريق حركت بازوها صورت مي گيرد. بازوها به صورت زوجي به جلو رانده مي

شوند. به جايي گير مي كنند و سپس يكي از پاها (هركدام) به جلو كشيده مي شود يا در عقب مي ماند. به اين ترتيب جانور با حركتي جهشي به جلو كشانده يا فشار داده مي شود. دهان

توسط پنج صفحه متحرك احاطه شده است كه نقش آرواره را دارند. مخرجي وجود ندارد. پوست حالت چرمي دارد و صفحات پوستي و خارها طبق الگوهاي خاصي آرايش يافته اند.

معمولا مژك هاي سطحي وجود ندارد. اندام هاي احشايي به ديسك مركزي محدودند؛ زيرا بازوها باريك اند و نمي توانند اندامي را در خود جاي بدهند. معده، كيسه مانند است و روده

اي وجود ندارد. مواد دفعي هم از راه دهان به بيرون از بدن ريخته مي شوند. پنج قسمت منبسط شده به نام بورسا توسط شكافهاي جنسي كه در قاعده بازوها قرار دارند، به بيرون باز

مي شوند. آب، به منظور تبادل گازها به اين كيسه ها داخل و از آنها خارج مي شود. در ديواره سلومي هر بورسا گنادهاي كوچكي وجود دارد كه سلولهاي جنسي بالغ را در بورسا

آزاد مي كنند. سپس، اين سلول ها از شكافهاي جنسي مي گذرند و براي انجام عمل لقاح وارد آب دريا مي شوند. جنس ها معمولا جدا هستند. اما در چند گونه محدود حالت نرمادگي

ديده مي شود. بعضي از اين جانوران، نوزاد خود را در داخل بورسا پرورش مي دهند و آنگاه نوزادان از راه شكافهاي جنسي يا تركيدن ديسك پشتي آزاد مي شوند. لارو را

اوفيوپلوتئوس مي نامند. نوارهاي مژكدار اين لارو، در روي بازوهاي ظريف و زيبايش قرار دارند. در حين انجام دگرديسي، مانند ستاره هاي دريايي مرحله اتصال موقت به جسم و

حالت ساكن وجود ندارد. دستگاه گردش آب، همال و عصب شبيه چيزي است كه در ستاره هاي دريايي وجود دارد. هر بازو شامل سلوم كوچك، عصب شعاعي و يك كانال شعاعي

دستگاه گردش آب است.