جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

فناوری ارتباطات - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

فناوری ارتباطات

فناوری ارتباطات


فناوری ارتباطات: تعداد کاربران اینترنت

ایران با بیش از 42 میلیون کاربری که دسترسی به اینترنتدارند، در رتبه 17 جهان قرار دارد

آدرس کوتاه :