فرکانس صدا

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 94.5 Mhz | موج AM ردیف 837 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

Iran Sat, Arab Sat 2,3 | FR: 12283،11881 MHz | SR: 27500

FEC: 3/4 | P: Horizontal

فرکانس ديجيتال

رادیو اصفهان|  فرکانس 666،698،762 Mhz

ساير فرکانس ها