جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

فرشته درآمد - نمایش محتوای موسیقی

 

 

فرشته درآمد

امام آمد و ملتی بزرگ ورنج دیده در سایه بلندش قدر است کرد... امام آمد
وبار15 سال غربت و انتظار را در 12 بهمن به زمین گذاشت...آه ای غیور نستوه
ای بزرگ پشتیبان ، صبورآمدی و به پشتیبانی این ملت، دولتی تا ابد سبز تعیین کردی
وبا مشت های پیامبر گونه به دهان آنان کوبیدی که بهار این سرزمین را درقله های
مه آلود ظلم وبیداد به اسارت برده بودند. تو از پس شرقی ترین کوهها بر این مردم
مبعوث شدی تا فرعونی دیگر را فرو غلطانی ، آن روز که آمدی خاک وطن زیر
گام هایت جوانه زد و پرندگان عاشق زیباترین ترانه ها را در گوش آسمان به هلهله
برخواستند

Angel income

Imam was so long in the shadow of a great nation is left to be seen ... Imam was
Vbar 15 years in exile and waiting ... Oh brave heroic laid down on 12 February
Great backup Sbvramdy to support the nation, did the government ever green
They banged his fist to the mouth of the Prophet with the spring the land of Xerxes
Misty had captured Vbydad oppression. East of the mountains, the people you most
Pharaonic send you to tumble down again, the day came home soil following
Hyatt step sprouted and beautiful love songs of birds in the sky and listen to the cheering
Throwing