علی قاپو قزوین

سردر عالي قاپو يکي از آثار تاريخي و گردشگري در شهر قزوين است که در ابتداي خيابان سپه – نخستين خيابان ساخته شده در ايران – قرار دارد. اين بنا سردر يکي از هفت در ورودي به ارگ سلطنتي صفويان بوده است. و در اصلي جنوبي است که به خيابان و ميدان شاه باز مي‌شده و تنها در از اين مجموعه است که اکنون به يادگار مانده است. اين بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به‌صورت کنوني تغيير شکل يافته است. در دوران ناصر الدين شاه نيز، تعميرات و اضافاتي صورت گرفت و در دوران پهلوي اول به علت اقامت پليس در آنجا ابتدا نام "نظميه" و سپس "شهرباني" در ترنج بالاي سردر به خط مرحوم عبدالعلي پزشکيان، معلم خط قزويني، گچبري گرديد و در زمان پهلوي دوم قسمت اضافي بالاي سردر را در زمان پهلوي دوم حذف نمودند. بر پيشاني اين سردر رفيع که ?? متر ارتفاع دارد، کتيبه‌اي با کاشي معرق به خط ثلث از علي‌رضا عباسي - خوشنويس معروف عهد صفوي - جلوه‌گر است. بر فراز اين کتيبه، پنجره مشبک بزرگي از کاشي قرار گرفته است. بيش از دو گوشوار بلند در طرفين سردر که بر بالاي طاق‌نمايي واقع شده که بنا را به ساختمان‌هاي هم جوار پيوند مي‌داده است .


Ali Qapu (also spelled ali Qapu or Aali Qapu) usually refers to the name for the palaces of Safavid kings. When Iranians were defeated by Ottoman forces, they were forced to move their capital from Tabriz to Qazvin, and then to Isfahn, to avoid occupation of the capital city. At each of these cities, they established a new palace. It may refer to:

    East-Azerbaijan State Palace, Tabriz, Iran, known as Aali Qapu during Safavid times
    ?l? Q?p?, the palace at Isfahan, Iran
    Ali Qapu, Ardabil, a village in Ardabil Province, Iran
 

Loading the player...