جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

عقل سالم در بدن سالم است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عقل سالم در بدن سالم است

;}

اگر بخواهیم نیازهای انسانها را طبقه بندی کنیم، ورزش، جزء نیازهای ثانویه است. این نوع نیازها پس از نیازهای اولیه مانند نیاز به هوا، آب، غذا و استراحت، در مرحله بعدی قرار دارند. برآوردن نیازهای ثانویه، باعث زندگی بهتر و بقای سالم تر انسان و کلاً جانوران می شود.ورزش که امروزه به شکلها و نامهای مختلف و به صورت سازمان یافته وجود دارد، در شکل ابتدایی اش به شکل بازی در کودکان و حتی جانوران دیده می شود. به عنوان مثال، یک کودک، پس از برآوردن نیازهای اوّلیه، تمایل به بازی، کنجکاوی و تحرّک دارد. بازی و تحرّک در کودک، نقش مؤثری در به دست آوردن تواناییهای جسمی و مهارتهای فردی دارد. بازی، مانند تمرینی است برای آماده شدن در پاسخگویی به عوامل محیطی و انسانی. این نوع مهارتها به صورت تک بعدی در جانوران دیده می شود ؛ امّا در انسان، فراتر از این است.