طیف نور

Loading the player...

طيف نور  بخشي از طيف امواج الکترو مغناطيس است که توسط گيرنده‌هاي نوري چشمان ما درک شده و قابل مشاهده مي‌باشد. در واقع محدوده‌ي طول موج طيف نور مرئي توسط چشمان ما تعيين مي‌شود.
محدوده‌ي طيف نور مرئي
اگر بخواهيم با دقت علمي اين مسأله را بيان کنيم بايد بگوييم که محدوده‌ي طول موج تابش الکترو مغناطيسي که 380 تا 750 نانو متر است، بيان‌گر نور مرئي مي‌باشد. دو سر محدوده‌ي طول موج نور مرئي، 380 نانو متر و 750 نانو متر هستند که نشان دهنده‌ي نقاط پاياني بالا و پايين اين محدوده مي‌باشند؛ چشم ما قادر نيست که تابش‌هاي الکترو مغناطيس فراتر از اين محدوده را ببيند. به اين معنا که طيف‌هايي از طول موج‌هاي تابشي وجود دارند که ما آن‌ها را نمي‌بينيم.
نسبيت نقاط پايان
نقاط پاياني که در بالا ذکر شدند، با توجه به قابليت‌هاي چشم انسان هستند. اما بسياري از حيوانات توانايي ديدن طول موج‌هاي فراتر از محدوده‌ي ديد انسان را دارند. برد قابليت ديد آن‌ها به محدوده‌هايي توسعه مي‌يابد که ما آن را طيف مادون قرمز يا فرا بنفش مي‌ناميم. در اين مفهوم، محدوده‌ي طول موج‌ها مي‌تواند نسبي باشد. آن‌چه که به صورت رنگ مشاهده مي‌کنيم، به سيستم بصري و پاسخ مغز ما به مجموعه‌اي از امواج الکترو مغناطيسي خاص بستگي دارد. بنا بر اين، طول موج‌ها در واقع مفاهيمي مطلق هستند اما رنگ‌هايي که ما قادر به ديدن آن‌ها هستيم به دستگاه بصري ما بستگي دارند.
طول موج‌ نورهاي رنگي مرئي
زندگي بدون رنگ چگونه است؟ تصور کنيد در دنيايي سياه و سفيد زندگي مي‌کرديم! به واقع چنين دنيايي بسيار کسل کننده است. همان‌ طور که قبلاً گفتيم، رنگ‌ها پاسخ سيستم بصري ما به تابع تابش الکترو مغناطيس هستند. سلول‌هاي مخروطي موجود در شبکيه‌ي چشم، مسئول درک رنگ‌ها هستند. در اين‌ جا با توجه به تمامي رنگ‌هاي قابل درک، طيف نور مرئي ارائه مي‌شود. چشم انسان بسيار حساس بوده و به نور موجود در طول موج 555 نانو متر پاسخ مطلوبي مي‌دهد؛ اين طول موج منطقه‌ي سبز رنگ طيف نور مرئي قرار دارد. تعجبي ندارد که چشمان ما رنگ سبز را بسيار دوست دارند! تمامي رنگ‌هاي پايه‌اي، طيفي از طول موج را شامل مي‌شوند که با توجه به آن درجه بندي مي‌شوند. طيف سبز از سبز کم ‌رنگ شروع شده و تا سبز تيره ادامه مي‌يابد؛ آبي نيز از آبي روشن تا رنگ آبي تيره را شامل مي‌شود و در مورد رنگ‌هاي ديگر نيز چنين است. رنگ‌هاي خاصي وجود دارند که جزء رنگ‌هاي پايه‌اي نيستند؛ همانند صورتي يا بنفش. اين رنگ‌هاي ترکيبي از ترکيب برخي رنگ‌هاي پايه‌اي شکل مي‌گيرند. در واقع اين رنگ‌ها از ترکيب دو طول موج از نورهاي مرئي تشکيل شده‌اند. در اين ‌جا جدولي ارائه مي‌شود که طي آن تقسيم بندي طيف نور و مناطق رنگي بيان شده است.
رنگين کمان از شکست نور توسط قطرات باران تشکيل مي‌شود. رنگ‌هاي رنگين کمان به همين ترتيبي که در اين‌ جا شرح داده شد ديده مي‌شوند. ترتيب رنگ‌هاي رنگين کمان به اختصار به صورت VIBGYOR نشان داده مي‌شود