جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

صاحب ابن عباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صاحب ابن عباد

Loading the player...

صاحب ابن عباد
ابوالقاسم اسماعیل بن عبادفرزندعباس ملقب به صاحب مشهور به صاحب ابن عباد به سال 326ق .دراصفهان دیده به جهان گشود .
پدر و اجداد اوازبزرگان اصفهان بوده ومرتبه وزارت داشته اند .اولین استاد اوپدرش عبادبود.صاحب پس ازفراگیری مقدمات به تحصیل فقه،حدیث ،تفسیر،کلام ودیگرعلوم رایج پرداخت اوپس از چندی به ری مهاجرت کرد .ودرآن شهر درحلقه درس (ابن عمید)وزیر دانشمندوشهیر آل بویه پیوست .صاحب دردانشهایی چون  علوم قرآن وتفسیرحدیث ،کلام ،لغت ،نحو،عروض ،نقدادبی ،تاریخ وطب تسلط وتبحرداشت .
کتابهای اوشامل :کتاب الادبانه ،الاقناع ،الامثال السائره ،دیوان اشعار ،رسائل ،رساله ای درعلم طب ،المنظومه الفریده
او سرانجام درشب جمعه  24 صفرسال 385ق درگذشت و پیکرش با شکوه تمام به اصفهان تشیع شد و در طوقچی اصفهان به خاک سپرده شد

A. Ismail bin Badfrzndbas nicknamed the owner of the famous Ibn Ebad the year 326 BC. Parents and grandparents were Avazbzrgan Vmrtbh ministry of reconciliation. Avpdrsh Badbvd first teacher. Owns the premises Azfragyry studying fiqh, hadith interpretation, words commonly paid Vdygrlvm Avps quickly moved to Ray.In the course of the Rings (Ibn AMID), Secretary Buwayhid joined renowned scientist.Drdanshhayy owner Vtfsyrhdys Quran sciences, theology, vocabulary, syntax, prosody, literary criticism, history, medicine and skill mastery was Avshaml Books: Book Aladbanh, Alaqna, Alamsal Alsayrh, poetry, treatises, a treatise on medicine, science, Elfriede Almnzumeh.He died last night of Friday 24 Sfrsal 385 BC Pykrsh magnificent of all the Shia and was buried in Isfahan Tuqchy.