جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

شیر سنگی مورکان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شیر سنگی مورکان

Loading the player...


در زمان قاجار که کشور ایران دچار هرج ومرج شده  بود. یاغیان همه جا  مردم را مورد تهاجم وغارت قرار می دادند .مردم روستای  مورکان به همین خاطر  ازترس   گوسفندان خود را به چرا نمی فرستادند و تعدادی از گوسفندان تلف شدند . قربانعلی شمس می پذیرد که گله گوسفندان مورکان را به چرا ببرد .در یکی از روزها یکی از یاغیان نزد او می آید وبعد از اینکه غذایی از او طلب می کند  اورا تهدید می کند که گله را به او بدهد و با او در گیر می شود وقربانعلی پیروز می شود و اورا از پا در می آورد .یاغیان چند روز بعدبه  او تیراندازی می کنند .  اما قربانعلی با وجود جراحت سوار مر کب شده و   گوسفندان راسالم  به روستا می رساند وسه روز بعد می میرد مردم روستای مورکان به پاس شجاعت  او بر سر قبرش یک شیر سنگی می گذارند