جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

سوگ آفتاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سوگ آفتاب

Loading the player...

ای مردم ،این علی یاری کننده ترین شما برای من و سزاوارترین و نزدیک ترین شما به من و عزیزترین شما نزد من است و خداوند عزوجل و من از اوراضی هستیم .
People,
Imam Ali is the person who help me the best, he's the closer & dearest &worthy person to me. God &I are satisfied from him.


ای مردم در این شب مردی رحلت کرد که گذشتگان بر او سبقت نجستند وایندگان به مقام اونمی رسند.
People,
The man passed away this night that is the best & no body isn't like him in the world & can't reach his dignity.

او پرچمدار رسول خدا (ص) بود و جبرئیل از طرف راست و میکائیل  از طرف چپش او را یاری نمی کردند.از میدان بر نمیگشت مگر هنگامی که خدا فتح و پیروزی را نصیب او می فرمود.
He led the prophet Mohammad. Gabriel on the right side & Michael of his left side help him. He never comes back from battle field but when God granted him victory.