جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

سبک زندگی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سبک زندگی

Loading the player...

برنامه سبک زندگی برنامه ایی ترکیبی است که در حوزه مطالعات فرهنگی سبک زندگی مجموعه رفتارهاوالگوهای کنش هر فرد است که به ابعاد هنجارها ومعنای زندگی اجتماعی نظر داشته باشد .طبیعی است بر اساس چنین رویکردی سبک زندگی افزون بر اینکه بر ماهیت ومحتوای خاص تعاملات وکنشهای اشخاص در هر جامعه دلالت دارد وبیانگر اغراز ، نیات ،معانی وتفسیرهای فرد در جریان عمل روزمره وزندگی روزانه است نشان دهنده کم وکیف نظام باورها وارزشهای افراد نیز خواهد بود بدین ترتیب از سبک زندگی مجموعه ایی از الگوها و عناصر رفتارهای نظام مند ومرتبط اداره می شود که یککل متمایز از کل های دیگر را پدید می آورد .البته چنین برداشتی از مفهوم سبک زندگی افزون بر اینکه پشتیبانی آخرین وجدیدترین دیدگاههای صاحبنظران این عرصه را به همراه دارد از قابلیت خوبی برای بومی سازی مفهوم سبک زندگی بر اساس اقتضائات جامعه ایرانی –اسلامی بر خوردار است .

سال تولید: 1394/1/25

 تهیه کننده : محسن علینقیان تدوین : مهدی اسلامی دستیار تهیه : علیرضا سعیدی