جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

زنان چادر سفید - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زنان چادر سفید

Loading the player...

ورزنه شرقی ترین شهر شهرستان اصفهان است. به سبب اینکه زنانش به رسم یک سنت دیرینه، چادر سفید بر سر می کنند به شهر زنان چادر سفید معروف می باشد. این رسم کهن، ورزنه از دیگر مناطق ایران متمایز کرده است. این شهر که در 110 کیلومتری اصفهان قرار دارد برای آنانی که آنرا می شناسند و گذری به آن داشته اند، تداعی گر زنانی است که به جای چادر سیاه متداول، چادری بر سر می کنند که یکپارچه سفید است. اگر چه هیچ منبع و سندی از چرایی و زمان پیدایش این سنت دیرینه مردمان ورزنه وجود ندارد و گفته ها در این خصوص متفاوت است اما برخی دلیل آنرا به واسطه کشت پنبه و خودکفایی مردمان این دیار در تولید پارچه های پنبه ای که روزگاری آنرا به روشی خاص سفید می کردند، می دانند و بعضی دیگر علت پوشیدن چادر سفید را مقابله با گرمای شدید تابستان در این منطقه می پندارند. ولی آنچه مسلم بوده، این است که پیشینه سر کردن چادر سفید در ورزنه به چند هزار سال قبل برمی گردد.